-
Mitosz és mágia
 
Mágia:
Varázslat a görögöknél és a rómaiaknál
Alkimista elődök
Lakodalmas

4.4 Mágia /áttűnő fotók/
Kapusznyicába (Káposzta föld) volt a babtistáknak a megmerítkezés.
Fiatal lányok egy olyan fehér lepedőt vettek fel, mely csak a fejüknél volt kivágva. A patakban egy nagy gátat építettek, mely összefogta a vizet. Itt alámerültek egyenként a vízbe, megkeresztelkedtek, mint hajdan a Jordán folyó vízében. 
Utána a megterített asztaloknál, melyen kenyér, só és víz volt, megebédeltek.

4.4 Mágia
/Kysely járás/ Maya (fotók) könyvből.
Ez a virágvasárnapi szokás ősi, telet búcsúztató, tavaszt köszöntő rítusokat őrzött meg. Vanyarcon 1936 tavaszán vittek utoljára kyselyt. Szombaton szalmabábut menyasszonynak öltöztettek fel és betették a kamrába. Másnap a vasárnapi istentisztelet után a bábut kihozták a kamrából és csapatostul kivitték a határba, ahol búzavetés volt. Az alsó faluvégi lányok a felső, a felső faluvégi lányok az alsó faluvégre vitték. Útközben a fiúk sárral és záptojással dobálták meg a kysel-bábut és a lányokat. Kiérve a búzavetésre a Kysel-bábut levetkőztették és elégették. Ezt azért tették, hogy ne legyen gaz a gabonában és jó nagyra nőjjön a búza.

Lakodalom mágikus mozzanatai

1. Vőlegényes ház közössége elment kikérni a menyasszonyt. A kapuban énekelték el:

„Nyisd ki babám az ajtót!
Csendesebben, meghallják a szomszédok.
Ha meghallják hadd hallják,
úgyis tudja már a világ,
hogy én téged szeretlek,
hogy én téged soha el nem feledlek.”
Csak harmadszori eléneklés után engedték be a népet.

A vőlegény házának kapujában a menyasszony felrúgott egy vízzel teli vödröt, hogy majd könnyebben szüljön. Ezután seprűvel elsöpri a vizet, hogy megmutassa, hogyan fog takarítani minden nap. 
Benn a ház küszöbén egy fiú keresztbe feküdt, a menyasszony átlépett rajta, hogy elsőnek fiút szüljön.

Mágikus történetek:

1. 1944 dec. 5.-én meglepték az oroszok a Vanyarcon tartózkodó német katonákat, akik az erdőn keresztül rohantak Boka felé. …??? jóban volt az oroszokkal és éjszaka a szobában alvó németek szemét kiszurkálta, mikor aludtak. A halott németeket az evangélikus temetőben, az árok felőli részen temették el. Budai nagymama gyertyával a kezében, énekelve kísérte a halottakat a temetőbe. Több helyen volt kereszt is a sírnál, volt aki virágot is vitt rá. Több helyen volt kereszt is a sírnál és volt, aki virágot is vitt rá. 

2. Az egyik anya nagyon haragudott az egyik lány rokonára, akinek a fotóján sarlóval??? szurkálta a szemét. Öregkorára ő lett vak.

3. Nánai István lövészetre oktatta a vanyarci fiatalokat.
Most úgy fogunk lőni, hogy az Istent is lelőjjük az égből! – mondta,
Másnap virradóra Pista bácsi főbe lőtte magát. /Isten előbb ítél, mint gondolnád./

4. Hajnal pusztán Paszterovics bácsi megölt egy német katonát és ott temette el. Szelleme még midig kísért. A télen kimentem a kutyával megetetni a vadakat. A kutya szűkölt és reszketett. Amikor jöttem kifelé a ???, valaki végigsimította a hajamat.Vanyarci Kysel-járás

          Koppant a félsz fejemen
          Bagoly mondta türelem
          Napnak loptam kalapot
          Kalapomnak szalagot
          Szalagomban pávatoll
          Szétszóródik valahol

Farsang 
1 fő: 
          A szélbe vágom magam, de rossz így magányosan.
          Árvulok fogyó, csillogó rubintokkal.

5 fő: 
          Hogyha éltem volna, barátod lettem volna.
          a szerelem-patak szívemtől tovaszaladt.

10 fő: 
          Ha bíztam volna benned, mint hal a folyóban,
          zöld rozmaringom ágát, leszakajtottam volna.

15 fő: 
          A görnyedt egek alatt, vígságom tovaszaladt,
          kergetem, de nem lelem, még keserűbb ez nekem.
 

TÁNC szók

          Holdat törtem tükrös jégen
          vasmozsárban rozsdát!
          Kórus:  Vasmozsárban rozsdát!

          Addig járjad búsulódat,
          míg csuklik a bokád!
          Kórus:  Míg csuklik a bokád!

          Barna szemed gyöngybe ázzon
          kakasvirradóra.
          Kórus:  Kakasvirradóra!

          Ráncos szoknyád lángot vessen
          déli harangszóra!
          Kórus:  Déli harangszóra!


Szép Katalinoknak (1800-as évek)
Álltam néha dombon fátlan pusztaságban,
Lobogó köpennyel garabonciásan.
Voltam egyke szálfa, mint jegenye délceg,
Tártam néha törzset tépni sóvár szélnek.
Meg se láttatok, mert ki látni hagyja
Tépni magát néktek, rá se néztek arra.
Nem kell, aki tárja, csak ki rejti lelkét,
Titkot titok vonz, és nem egyenesség.
Fáradt vagyok most már, folyton az erdőben,
Megfogyatkoztam már bujkáló erőben.
Megállok egy puszta térség közelében,
Hogy az égitestek távolságát mérjem,
Ám Katalin napján, mikor a folyóvíz
Megalszik csöndben, s aszú-módra bódít,
Reátok köszönöm köd-kelyhét az ősznek,
Hogy emléketeknél jó szívvel időzzek.
Szabó, Ghymes, Meskó, s hány Katica van még?
Kit könnyhullatással fel is oldozhatnék.
Hisz mind megkövültek szám hipnózisában
Lelkem erdejének dal-varázslatában.
Zöld erdőben lakom keressél galambom.
Nyári folyóvíznek csak zúgását hallom.
Nyári folyó vize ősszel megaluszik,
De az én szerelmem soha meg nem nyugszik,
S az erdőmbe sereglett szép Katalinoknak
Tündér sokasága kérték, hogy daloljak.
Nem az hoztak őket ám, hogy én daloltam,
Hanem, hogy az erdő visszhangzott dalomban.
Meleg vizű tóból jöttek ködfehéren,
Sosem nyugovának meghirdetett vérem.
Buja vadonába asszonyok, bolondok.
Titeket hozzám, csak erdők titka vonzott.

Dr. Ranschburg Jenő: Mágia

Emlékszem rá, egyszer megvert apu.
Mert rossz voltam. Sarokba állított. 
Sírtam, s gyűlöltem őt nagyon.
Mert közben ásított.
A könnyeimmel köröket rajzoltam fel a falra.
S titkos jelt a körökre. 
Ne verjen meg többé soha.
És tűnjön el örökre. 
Most nincs velünk. Elment.
Nagyon sok napja már. 
S az oviban utálom azt, akit.
Este az apja vár.
Anyu azt mondja itt hagyott.
De eljön, majd ha véget ér a per.
Csak én tudom, miattam nem jöhet.
Hisz én tüntettem el.
 

K. Pál János: Templomhegy

„Sámánok találkozási helye”
„Csak a vanyarci nép emlékezete 
őrizte meg e határrész nevét”

Fehér táltos lovak,
göndör szőrű birkák
áldozóhelye feketéllett
hont találó őseink idején
lélekemelő szentély
Szent István királyi templom
itt magasodott lőrés-szerű ablakaival
svábároki faragott mészköveivel.

Importált nyugati inkvizíció
pusztította ki a sámánokat közülünk,
de szívük dobbanása
itt él tovább mibennünk
gyógyító lelkük is ideért
pozitív önkéntes cselekvésben.

Az élet sorsfordulóinak
harangzúgása messzire hallatszott
Kijáró, Jazaró, Uzsa, Makó
Pendelhajtó puszták
királyi szolgálatban
hűséges hívei
szívszorítóan énekelték:
„Boldogasszony Anyánk régi nagy patrónánk
Nagy ínségben lévén így szólít meg hazánk
Magyarországról szegény hazánkról
Ne feledkezzél meg szegény magyarról.”

Most csak suttogó fenyők
elvadult táj bronzkori temetőn,
domb tetején magaslesről
szarvasokat kilövöldöző
tájidegen vadászok
itt szórakoznak,
míg életük gyertyáját
és a miénket is
el nem fújja a viharos
zimankós északi szél.

Vanyarc, 2011. febr. 1.

Marc Chagall: Az ország mely lelkemben él

Egyedül enyém
Az ország mely a lelkemben él
Ide útlevél nélkül lépek be
Mintha hazamennék
Látja szomorúságomat
És magányomat
Elaltat
És betakar egy illatos kővel.

Bennem kertek virágoznak
Az én kitalált virágaimmal
Vannak utcái
De nincsenek házai
Romokban hevernek gyermekkorom óta
Lakói az űrben bolyonganak
Otthont keresve
Ők az én lelkemben tanyáznak.

Íme ezért mosolygok
Mikor napom alig ragyog. Vagy sírok
Mint könnyű eső
Az éjszakában.

Valamikor két fejem volt
Valamikor ezt a két arcot
Szerelmes harmat borította be
És eltűnt, mint a rózsaillat.

Most úgy érzem
Amikor hátrálok
Akkor is előrehaladok
Egy magas kapu felé
Ami mögött falak sorakoznak
Ahol elhalt mennydörgések
És megtört villámok szunnyadnak.

Egyedül enyém
Az ország mely a lelkemben él.
 

„Nyugalmad partján a fény forrásánál élsz!...
…Nem szólok többet
nem kavarom fel a csöndet, mi magába fogadott 
házad fölött a félhold kötögeti hálóját.
S én egyre közeledem az éjszakában,
hogy meglássam azt is,
amit elrejtett előlem.”

„Barátnőm olyan, mint a nap,
állandóan fényt és meleget ad.”

 
www.deno.hu